: , , , .
: » » »

-

- –, , , , ( .. LS) NYM, NYY, NAYY .   0, 66, 1, 6 .

- – , .2, 2, , , , , , , .   1, 6 , 10 .

-  –, , , , , , , , , , 2 .   10, 20, 35 .

- , , –, , -, 1, , , , , , .   0, 66.

-  , – , , , , ( .. LS), , , , , , .

-  - , , , , , , , , , , , , , , , , , , -274, , , , , -, UTP, FTP , KLMA, CAT .

- – , , , , .

- – 50, 75, , , , , RG11, RG6U?

- – , 1, 3, 4, , , , , .

-  – , , , , , , .

-  – , , , -2, -3, -4.

-  - – , , , , .

-  - , , , , , , , , .

-   – ,

"".